إقتصاد حقيقي و عيني

ج- اصلي‌ترين چالش‌هاي ايران د- چارچوب نظري براي مواجه با چالش‌ها ه . البته جا دارد كه اصحاب دانش و تحقيق و تدقيق روشن كند كه چرا بعد از فارابي كه به حكمت عملي, به خصوص سياست مدني اهتمام خاص داشت چراغ انديشيدن در وضع و حال سياسي انسان كه اورا مدني بالطبع مي

2023-02-09
    تصميم شعار حرف م م
  1. کبر هاشمي رفسنجاني، سياست اقتصادي، ص47
  2. 4 3 - Ken Dennis
  3. عميد حقوق عين شمس يوضح